Konkurs ofert dla NGO 2023

ngo

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości. Centrum Wsparcia Biznesu jest koordynatorem konkursu.

Celem realizacji zadania w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2023 r., będzie przeciwdziałanie pogłębianiu się kryzysu ekonomicznego, a także wspomaganie procesu ożywienia gospodarczego, w tym: wspieranie promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności, jak również tworzenie warunków utrzymania inicjatyw gospodarczych dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Niniejsze założenia zgodne są z zapisami Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., a zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

1. upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw miasta i okolic na temat działań antykryzysowych (biernych i aktywnych), w tym zwłaszcza zasad ubiegania się/wnioskowania o fundusze krajowe i europejskie, a także pozaeuropejskie;
2. promowanie właściwych postaw gospodarczych wśród lokalnych firm związanych z solidarnym zapobieganiem kryzysowi i społeczną odpowiedzialnością biznesu;
3. realizacja inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego i powstawaniu nowych miejsc pracy;
4. wspieranie lokalnych aktywności gospodarczych w zakresie racjonalnego wykorzystania zmian na rynku pracy;
5. podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców Torunia w zakresie ciągłej edukacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i komunikacji zdalnej.
Konkurs 27/2023
Promocja zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Warunki konkursu:    

  • nr priorytetu wg programu współpracy GMT z NGO w 2023 r.: 2;
  • pula środków: 100.000,00 zł;
  • forma zlecenia zadania: wsparcie;
  • maksymalny udział dotacji w kosztach całkowitych projektu: 50 %;
  • minimalny udział wkładu finansowego oferenta: 35 %;
  • maksymalny pozafinansowy wkład własny oferenta: 15 %;
  • planowany termin realizacji zadania: 1 kwietnia – 31 grudnia 2023 r.;
  • termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 dni;
  • termin składnia ofert: do 17.02.2023 r.

Ofertę należy złożyć za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie: www.witkac.pl.

Wygenerowane za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty (zawierające zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w GENERATORZE OFERT), opatrzone właściwymi podpisami (przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji), należy złożyć do CENTRUM WSPARCIA BIZNESU w Toruniu, ul. Konopnickiej 13, 87 - 100 Toruń w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 17.02.2023 r.

Przed złożeniem oferty prosimy o dokładane zapoznanie się z zasadami konkursu określonymi w ogłoszeniu, a także załącznikach dołączonych do ogłoszenia.

Szczegóły znajdują się również w serwisie internetowym www.orbitorun.pl oraz www.bip.torun.pl

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich