Powiatowy Urząd Pracy informuje

1111

O możliwościach uzyskania jednorazowej pożyczki dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą informuje Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
O udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów za ubiegły rok, a jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa i podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będą prowadzić działalność gospodarczą lub statutową. Środki z pożyczki nie podlegają egzekucji.

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich