Spotkanie Fundacji Krzysztofa Liszcza

Spotkanie

Grupa założycielska „Fundacji Krzysztofa Liszcza” w ramach konsultacji organizuje spotkania dla rodziców rodzin adopcyjnych, rodzin zastępczych i opiekunów osób z niepełnosprawnością na co dzień zajmujących się opieką nad swoimi bliskimi. Działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do kształtowania statutu fundacji, w którym nakreślona zostanie precyzyjnie działalność statutowa Fundacji Krzysztofa Liszcza. 

Spotkania będą dotyczyły problematyki potrzeb związanych z rodzicielstwem zastępczym, poprawieniem ich funkcjonowania, zdiagnozowaniu problemów, towarzyszących przy codziennym funkcjonowaniu oraz wytyczeniem kierunków zaspokojenia tych potrzeb.Innym problemem, wokół którego będą się odbywać konsultacje jest poszukiwanie form zabezpieczenia osób zależnych po śmierci ich opiekunów, albo na czas kiedy nie będą oni już zdolni do zapewnienia opieki dorosłym niepełnosprawnym dzieciom.

Następnym problemem w polu zainteresowania Fundacji ma być poszukiwanie najefektywniejszych rozwiązań dotyczących wspierania ciężarnych matek uzależnionych od alkoholu poprzez stworzenie systemu wsparcia w środowisku naturalnym (wsparcie wolontariuszek i wolontariuszy, także w parach, którzy towarzyszyli by matce w okresie ciąży w staraniach o zachowanie abstynencji), a także ewentualnego wsparcia instytucjonalnego zwłaszcza dla matek zagrożonych bezdomnością czy przemocą domową.    

Efektem konsultacji ma być folder, broszura przedstawiająca wizję powstania Domu Łączenia Rodzin, w którym zabezpieczenie znajdzie grupa osieroconych dorosłych niepełnosprawnych. Domu, który ma stanowić centralny element projektowanego szerszego systemu wsparcia rodzin, w obszarach, w których nie ma dostatecznych rozwiązań systemowych.

Spotkania będą otwarte, na które zaproszone są osoby zainteresowane. Potwierdzenie udziału do 22.09.2021 r. na adres krzysztofliszczatwp [dot] pl () lub pod nr tel. 512 283 040.

Spotkania odbędą się w Złotorii „Przy Złotej Wyspie” od godziny 10.00 do14.00.

  1. 23.09.2021r – gośćmi będą założyciele i członkowie Fundacji „Nasz przyjazny dom”. http://fundacjanaszprzyjaznydom.pl/
  2. 24.09.2021r – spotkanie on-line (informację o spotkaniu zostaną przedstawione na spotkaniu 23.09.2021r) z mamą osoby niepełnosprawnej (autyzm) na stałe zamieszkującej w Danii.
  3. 30.09.2021r.:
  1. Mirosława Jezior wieloletnia dyrektor MOPS w Gdyni, inicjatorka Centrum Diagnozy FASD,  Była współautorką wielu systemowych gdyńskich rozwiązań z zakresu pomocy osobom potrzebującym, m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie osób bezdomnych, czy organizacji nowoczesnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej.
  2. Dr hab. Katarzyna Roszewska Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych na rzecz Osób Niepełnosprawnych przy MPiPS (2013–2015), Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Zarządzie PFRON (2013–2015), ekspertka przy Międzyresortowym Zespole ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (2017–2018). Działaczka społeczna, współtwórczyni Centrum Badań nad Niepełnosprawnością, członkini rady programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz grupy On-Inclusion (2014–2020), wiceprzewodnicząca Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. 

 

Spotkanie Fundacji Krzysztofa Liszcza

  1.  

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich