1. Zasady korzystania z pomieszczeń TCAL 2.Piętro
  • rezerwacja sal i potrzeb organizacyjnych (szafka, adres) na bieżąco - wg zgłoszonych potrzeb;
  • terminy rezerwacji potwierdza Operator TCAL 2.Piętro;
  • wszelkie zmiany terminów spotkań wymagają zgłoszenia - nowe terminy zatwierdza Operator;
  • użytkownik, który dwukrotnie nie skorzystał z rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia (min. 48 godz.) traci możliwość rezerwowania terminów na okres 3 miesięcy;
  • pełną odpowiedzialność za przebieg przedsięwzięcia realizowanego w wynajętym pomieszczeniu ponosi organizacja lub osoba, odpowiedzialna za użytkowanie sali, wskazana w formularzu rezerwacji;
  • użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ustalonych godzin spotkania (zarezerwowany czas obejmuje okres przygotowania pomieszczenia oraz posprzątania po odbytym spotkaniu);
  • użytkownicy mają możliwość korzystania z pomieszczenia socjalnego - produkty żywnościowe oraz napoje dostarczają we własnym zakresie;
  • użytkownik korzystający z lokalu ma obowiązek pozostawić lokal w takim stanie,
   w jakim został mu udostępniony;
  • przekazanie i odbiór pomieszczeń dokonuje Operator TCAL (przed przekazaniem pomieszczenia sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna).
    
 2. Zasady korzystania ze sprzętu TCAL 2.Piętro
  • ze sprzętu TCAL 2.Piętro udostępnianego użytkownikom (komputer, rzutnik) mogą korzystać wyłącznie osoby upoważnione przez użytkownika w porozumieniu o współpracy;
  • TCAL 2.Piętro nie udostępnia sprzętu do wykorzystania poza swoją siedzibą;
  • użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia sprzętu w stanie niepogorszonym i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego eksploatacji - przejęcie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt dokumentowane jest drukiem zapotrzebowania na korzystanie z zasobów;
  • w wypadku wystąpienia uszkodzenia/usterki, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub wymianą zepsutego sprzętu.
    
 3. Zasady udostępniania adresu TCAL 2.Piętro
  • adres udostępniany jest na podstawie zawartego porozumienia z użytkownikiem;
  • Operator TCAL 2.Piętro odbiera pocztę zwykłą dla użytkownika; użytkownik zostaje powiadomiony o odbiorze korespondencji zgodnie ze sposobem określonym w porozumieniu;
  • użytkownik może pisemnie upoważnić Operatora TCAL 2.Piętro do odbioru przesyłek poleconych lub paczek, jeżeli Operator wyrazi na to zgodę;
  • w przypadku nieodebrania przez użytkownika korespondencji w terminie 14 dni kalendarzowych od pierwszego telefonicznego powiadomienia, Operator TCAL 2.Piętro ma prawo odmówić odbioru kolejnych przesyłek dla użytkownika;
  • w przypadku nieodebrania przez użytkownika korespondencji w terminie 30 dni kalendarzowych od pierwszego telefonicznego powiadomienia, Operator TCAL 2.Piętro ma prawo zarchiwizować nieodebraną korespondencję;
  • Operator TCAL 2.Piętro nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje odbioru korespondencji wskazanej w upoważnieniu oraz jej zawartość;
  • użytkownik, który korzystał z adresu TCAL 2.Piętro, jako adresu korespondencyjnego, w wypadku zakończenia współpracy z TCAL 2.Piętro ma obowiązek powiadomienia właściwych urzędów, instytucji i osób, z którymi współpracował o zmianie adresu.
    
 4. Zasady udostępniania szafek
  • z szafek do przechowywania dokumentów mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy podpisali porozumienie o współpracy z TCAL 2.Piętro;
  • szafka jest udostępniana na podstawie złożonego przez użytkownika zapotrzebowania na korzystanie z zasobów TCAL 2.Piętro i może być używana tylko do celów związanych z działalnością użytkownika (korzystanie z szafek w celach prywatnych jest niedozwolone);
  • w szafkach nie można przechowywać produktów żywnościowych;
  • za rzeczy użytkownika pozostawione w szafkach i pomieszczeniach, TCAL 2.Piętro nie ponosi odpowiedzialności;
  • po rozwiązaniu lub zakończeniu współpracy z TCAL 2.Piętro użytkownik zobowiązany jest do zabrania wszelkich przedmiotów należących do niego oraz przekazania opróżnionej szafki w terminie 2 dni roboczych - w przypadku nie zastosowania się do tego wymogu, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia współpracy lub braku podpisanego porozumienia o współpracy na nowy rok, przedmioty pozostawione przez użytkownika zostaną komisyjnie usunięte;
  • w wypadku wystąpienia uszkodzenia szafki użytkownik pokrywa koszty związane z jej naprawą.
    
 5. Zasady ogólne
  • osoby korzystające z TCAL 2.Piętro są zobowiązane do:
   • przestrzegania przepisów właściwych dla pomieszczeń użyteczności publicznej, w szczególności ogólnej instrukcji BHP i PPOŻ;
   • każdorazowego podporządkowania się zaleceniom Operatora TCAL 2.Piętro;
   • przestrzegania zasad współżycia społecznego;
   • prowadzenia działalności w sposób niezakłócający spotkań innych użytkowników oraz Operatora TCAL 2.Piętro (np. hałas, poruszanie się po lokalu w częściach nieudostępnionych użytkownikowi itp.);
   • pozostawienia udostępnionych pomieszczeń po zakończeniu spotkania w takim samym stanie jaki zastał w chwili rozpoczęcia spotkania, pod rygorem poniesienia kosztów przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego;
  •  na terenie TCAL 2.Piętro obowiązuje zakaz palenia (uwzględniający wszystkie wyroby tytoniowe, a także papierosy elektroniczne), spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji psychoaktywnych; zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym i będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków psychoaktywnych - w wypadku uzasadnionego podejrzenia przez Operatora TCAL 2.Piętro powyższej sytuacji może on wezwać przedstawiciela użytkownika do przestrzegania zapisów regulaminu, poprosić o opuszczenie pomieszczeń TCAL 2.Piętro oraz wezwać policję lub straż miejską;
  • w konsekwencji niestosowania się do zapisów regulaminu, TCAL 2.Piętro może:
   ograniczyć zakres współpracy z użytkownikiem (m.in. odmowa świadczenia usługi, co do której wystąpiły uchybienia) lub czasowo zawiesić współpracę; rozwiązać porozumienie o współpracy w trybie natychmiastowym;
  • zasoby Centrum nie będą udostępniane na:
   realizację projektów zawierających treści uznane za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię, obrażające uczucia religijne, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do ksenofobii lub szerzenia nienawiści;
  • pomieszczenia w Centrum udostępniane są na zasadzie współdzielenia przestrzeni użytkowej i nie mogą być udostępnione na wyłączność jednemu użytkownikowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW Tcal 2.PIĘTRO

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich